ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนจ่าอากาศ

 

 

        11 14

นาวาอากาศเอก สิรวีร์  มณีวงษ์

ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

 
 

 

 

 

 

            61 11x14 7

  นาวาอากาศเอก ธวัชชัย มากพานิช

รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

 

                 1000

 นาวาอากาศเอก นรัญจ์  หิญชีระนันทน์

เสนาธิการโรงเรียนจ่าอากาศ