ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนจ่าอากาศ

 

 

 60 Commander 01

นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ

ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาวาอากาศเอก ธวัชชัย มากพานิช

รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

  60 Commander 03

นาวาอากาศเอก ชินทัพพ์ ชนม์พัทธ์เมธา 

เสนาธิการโรงเรียนจ่าอากาศ